Header Ads

Header ADS

28/11- 2/12 黃金回顧自從7/11 周圖假突破抽返上去大橫行區後,一直未見有大的下跌力量,而且大陽燭亦打穿了

下跌趨勢線,暫時大方向仍可看好。但大約1850的橫行中軸位可能會有點阻力,

如要睇好的話可能要打穿後企隱會較安全。

 


日圖亦能清楚看見大陽燭突破了小橫行,雖然回測了橫行頂再發力,但收巿時剛好在1805的阻力

下,可能要睇5/12歐盤開時的反應,如過唔到1805/1850的話,便可能要回返橫行底再佈署。


近期阻力

1850

1805


近期支持

1727

1678


風險提示: 場外式黃金/白銀交易涉及高度風險,未必適合所有投資者。高度的槓桿可為閣下帶來負面或正面的影響。閣下在決定買賣場外式黃金/白銀之前應審慎考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。可能出現的情況包括蒙受部分或全部初始投資額的損失,或在極端情況下(例如相關市場跳空)產生更多的損失。因此,閣下不應將無法承受損失的資金用於投資。投資應知悉買賣場外式黃金/白銀有關的一切風險,如有需要,請向獨立財務顧問尋求意見。市場資料僅供參考,Z.com Bullion 絕不保証分析內容的準確性。 


Blogger 提供.